April 25, 2011
Emil Otto Hoppé, Skeleton of Graf Zeppelin, Friedrichshafen, 1928

Emil Otto Hoppé, Skeleton of Graf Zeppelin, Friedrichshafen, 1928

7:59 pm  ▪  short URL
more ➔ Emil Otto Hoppephotography